PSY-Care

Voor beter functioneren

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen van PSY-Care werkt op basis van de principes van de zorgbrede Governancecode.

De zorgbrede governancecode duidt op een gedragscode voor het houden van goed toezicht op zorgorganisaties en op een adequate verantwoording. De verantwoording vindt onder andere plaats in het bestuursverslag van PSY-Care.

In het reglement raad van toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) raad van toezicht beschreven. In de raad is de noodzakelijke kennis van uiteenlopende disciplines aanwezig: naast bestuurlijke kennis en ervaring tevens inzicht in de (kwaliteit) van zorg.

De raad van toezicht bij PSY-Care bestaat uit 2 personen:

  • dhr. E. Curfs, voorzitter
  • mw. G.M.J. Mars, lid