PSY-Care

Voor beter functioneren

Behandeling en therapieën

CGT (Cognitieve Gedrags Therapie)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan. 
Er wordt samen, binnen een veilige situatie, gewerkt aan het verwerken van gebeurtenissen. 
Ook komt het reguleren van emoties en het veranderen van oplossingsstrategieën aan bod, waardoor je in de toekomst sterker staat.

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen.
De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat het voor u acceptabel is.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Cliëntgerichte psychotherapie

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. 

In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen. 

In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen

Psychoanalytische Steunende Psychotherapie

Het doel van KPSP (kortdurende psychoanalytische steunende psychotherapie) is in de eerste plaats dat de depressieve symptomen verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt. Het zelfvertrouwen verbetert hierdoor en relaties met anderen worden daardoor vaak bevredigender. Dit kan voorkómen dat tegenslagen of stressvolle situaties opnieuw ontaarden in een depressie. Het verbetert dus de kwetsbaarheid voor depressiviteit op langere termijn.

KPSP is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met depressieve klachten. Depressie is een aandoening waarbij zowel biologische aanleg als levensgebeurtenissen en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid een rol spelen. In de behandeling zoekt de therapeut daarom met u naar verbanden tussen enerzijds uw depressie en anderzijds uw levensomstandigheden, uw huidige relaties, de invloed van vroegere ervaringen en hoe u naar uzelf kijkt. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar samen met uw therapeut gaat u ook onderzoeken welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uzelf en dat bevordert uw groeimogelijkheden. Dat leidt ook tot beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan depressieve gevoelens.

 

Psychomotorische therapie (PMT)

Binnen psychomotorische therapie (PMT) zal de therapeut met name proberen u te begrijpen vanuit deze expressiemogelijkheid. Dus de manier waarop u zich bewegend gedraagt (bewegen=gedrag). Dit bewegen en het lichamelijk ervaren worden als aangrijpingspunt genomen, om zo stagnaties in de emotionele-, relationele-, cognitieve- en lichamelijke domeinen te beïnvloeden. Het contact tussen de therapeut en u is hoofdzakelijk een “doe-contact” en daarom direct van aard.

EMDR therapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

ReAttach therapie

ReAttach is een laagdrempelige individuele therapievorm, gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Tijdens de therapie werk je aan je zelfbeeld in relatie met de belangrijkste personen in je leven en leer je spanning en gebeurtenissen te relativeren. Denkpatronen die een negatieve invloed hebben op je dagelijks functioneren (disfunctionele denkpatronen) worden vervangen door beter passende patronen.

ReAttach is een kortdurende therapie die je helpt om uit een negatieve spiraal te komen. Zo ontstaat er weer perspectief en ruimte voor groei. Tijdens een sessie worden het spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd door lichte ritmische aanrakingen op de handen en denkopdrachten.

Farmacotherapie

Farmacotherapie is de benaming van een behandeling met medicatie.

Er kan een medicatieconsult aangevraagd worden ten behoeve van farmacotherapie, waarbij er gekeken wordt naar de huidige diagnoses, psychiatrische symptomen en bijkomende lichamelijke/somatische klachten. Hierbij kan ook een lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

Na instelling op medicatie volgt, gedurende een van tevoren afgesproken periode, verdere medicatiecontroles.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is het geven van informatie en voorlichting over uw psychische klachten en over hoe u (en/of uw familie/betrokkenen) kunt omgaan met de beperkingen en gevolgen hiervan. Psycho-educatie is altijd een vast onderdeel van uw behandeling en wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Tijdens psycho-educatie wordt u geïnformeerd over de psychische aandoening, oorzaken, symptomen, het verloop en de behandeling. Hierdoor krijgt u inzicht in uw problematiek en ontstaat er ruimte voor acceptatie en verandering.