PSY-Care

Voor beter functioneren

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Dit document behoort toe aan PSY-Care
KVK-nummer; 66393205
Bij PSY-Care staan mensen met hun hulpvraag centraal.

Binnen PSY-Care worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in het EPD (Electronisch Patiënten Dossier).
De manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan is dan ook van groot belang en wij hechten er veel waarde aan om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.

In dit document leest u hoe wij hier invulling aan geven.
We vertellen u welke gegevens we verzamelen en hoe en waarom we ze verzamelen. Daarnaast informeren we u over, met wie we uw gegevens delen en welke privacy rechten u heeft en hoe u die kunt uitoefenen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving.
Voor cliënten; de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verantwoordelijke
PSY-Care wordt ‘verantwoordelijke’ genoemd volgens de AVG. Dit houdt in dat PSY-Care beslist welke persoonsgegevens worden ‘verwerkt ’, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Deze doelen zijn;
1. Uitsluitend verzamelen van persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor een verantwoorde zorgen/of hulpverlening aan u.
2. Uw persoonsgegevens gebruiken:
a. om de zorg- en/of hulpaanvraag van u te verwerken;
b. om overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;
c. om de verleende zorg financieel af te handelen;
d. om de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
e. voor statistische en communicatieve doeleinden.
3. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van PSY-Care en de organisatie en beleidstaken van PSY-Care.
4. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn. Wanneer wij uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen willen gebruiken, kan dat alleen als u daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven.

Persoonsgegevens
Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat PSY-care uw persoonsgegevens verwerkt.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie of direct over iemand gaat, of naar deze persoon, u, te herleiden is.
Wanneer PSY-Care uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
PSY-Care gebruikt uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, nationaliteit, medicatie, belangrijke medische gegevens, gegevens over de indicatie/hulpvraag, financiële gegevens, gegevens over de verzekeringsmaatschappij/zorginstelling/zorgkantoor voor uw zorg en hulpverlening.

Grondslag verwerking
PSY-care mag uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer:
a. u voor de verwerking duidelijk toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
– de uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst waarbij u partij bent;
– het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat zorgverleningsovereenkomst is ingegaan, voor zover die
noodzakelijk zijn voor het sluiten van de zorgverleningsovereenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, die voor PSY-Care geldt;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het belang van werknemers van PSY-Care of van een ander, aan wie gegevens worden verstrekt.
Tenzij uw belang of uw rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.
De persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op uw mondelinge of schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft deze toestemming verleend door een toestemmingsverklaring te
tekenen. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.
Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om zorg en hulp te verlenen en onze overige verplichtingen aan u na te komen.
Het verwerken van de persoonsgegevens is een wettelijke plicht voor PSY-Care.
Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Wanneer u de persoonsgegevens weigert te verstrekken dan kan PSY-Care besluiten om de onderling overeengekomen
Zorgverleningsovereenkomst op te zeggen.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die PSY-Care van u heeft verwerkt.
Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking.
U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, aan te passen of te verwijderen.
Of een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken.
Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Dit noemt men Dataportabiliteit.
PSY-Care zal uw verzoeken zo snel mogelijk behandelen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.
U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan PSY-care waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.
o.v.v. Verzoek AVG PSY-Care
Broekhem 11, 6301 HD, Valkenburg a/d Geul of post@psy-care.nl
Ter controle van uw identiteit vraagt PSY-Care u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Bewaartermijn
PSY-Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk nodig is voor de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.
Voor de ZvW en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.
PSY-Care mag informatie delen met andere zorgen hulpverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk.

Beveiliging persoonsgegevens
PSY-Care heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de persoonsgegevens in een elektronische omgeving beveiligd verwerkt en opgeslagen en hebben alléén de betrokken medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens in het elektronisch dossier.