PSY-Care

Voor beter functioneren

Governance Code

Governance Code

Hoe gaan we bewust om met de code?

Principe 1

Het bestuur is verant­woordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.

Hebben we een weloverwogen besturingsmodel?

Principe 2

Het bestuur kiest het besturings­model van de organisatie bewust.

Wat spreken we af over taken en werkwijze van het bestuur?

Principe 3

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.

Welke afspraken maken we over bezoldiging?

Principe 4

De raad van commissarissen stelt rechts­positie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.

Zijn rol, taken en werkwijze duidelijk vast gelegd?

Principe 5

De raad van commissarissen legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar.

Hoe stellen we de raad van toezicht samen?

Principe 6

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Liefdewerk oud papier?

Principe 7

De raad van commissarissen geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.

Hoe houden we toezicht en leiding onafhankelijk?

Principe 8

Commissarissen en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hier op toe.

Hoe verzekeren we ons van financieel toezicht?

Principe 9

Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

Hoe zit het met de directie?

Principe 10

Als de organisatie over een directie beschikt is het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de directie.