PSY-Care

Voor beter functioneren

Governance Code

Governance Code

Governancecode Zorg 

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt PSY-Care zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. 

 

PSY-Care heeft minder dan 50 werknemers waardoor wij kunnen volstaan met een zogenaamd verlicht regime. Voldaan moet worden aan onder andere de volgende vereisten: 

  • Goede zorg (Principe 1 van de code) Basis kwaliteitseisen die grotendeels overlappen met het kwaliteitsstatuut, de WKKGZ, de wet BIG en de WGBO.  
  • Waarden en normen van de raad van bestuur (principe 2 van de code).   
  • Bij kleine organisaties zijn medezeggenschapsorganen niet wettelijk voorgeschreven. PSY-Care heeft de keuze gemaakt voor een Raad van commissarissen die bestaat uit 4 personen, met elk hun eigen expertise. 

 

De zeven principes zijn: 

1Goede zorg 

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. 
 

2Waarden en normen 

De raad van bestuur en raad van commissarissen hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. 
 

3Invloed belanghebbenden 

De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. 

 

4Inrichting governance 

De raad van bestuur en raad van commissarissen zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. 
 

5Goed bestuur 

De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. 
 

6Verantwoord toezicht 

De raad van commissarissen houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. 
 

7Continue ontwikkeling 

De raad van bestuur en raad van commissarissen ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.