PSY-Care

Voor beter functioneren

Professioneel Statuut

INTEGRAAL PROFESSIONEEL STATUUT
INLEIDING

 1. Inleiding en doel

Het professioneel statuut is onverbrekelijk verbonden met de arbeidsovereenkomst tussen de instelling en de professional.

Dit professioneel statuut is gebaseerd op hoofdstuk 4 artikel 1 van de CAO GGZ, waarin de aanwezigheid van een professioneel statuut in de instelling wordt aanbevolen. Het multidisciplinaire karakter van de zorg die aangeboden wordt, maakt een beschrijving van de verhoudingen in samenhang wenselijk. 

De taken en functies van de professionals binnen PSY-Care zijn beschreven in de functiebeschrijvingen van de medewerkers en niet in het professioneel statuut.

Verantwoordelijkheden, rechten en plichten, en vrijheid van handelen worden enerzijds bepaald door wet en regelgeving en anderzijds door protocollen, richtlijnen en voorschriften die geldend zijn binnen PSY-Care.

Binnen PSY-care wordt zorg verleend met als doel het behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen met diverse psychiatrische problematiek. De geboden behandeling wordt gekenmerkt door rechtmatigheid, doelmatigheid, effectiviteit en voldoet aan professionele maatstaven en is cliëntgericht. Over inhoud en kwaliteit van zorg wordt verantwoording afgelegd aan de cliënt, de overheid, het management en andere daarvoor in aanmerking komende partijen.

Dit professioneel statuut geeft de kaders waarbinnen de zorg wordt verleend en beschrijft de te onderscheiden verantwoordelijkheden met de daarbij behorende rechten en plichten van de professional en de instelling. Een en ander laat onverlet de wettelijke voorschriften die in de GGZ van kracht zijn, zoals op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZI) de Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het professioneel statuut maakt daarom integraal deel uit van de arbeidsovereenkomst met PSY-Care. Tevens geeft het professioneel statuut de verhouding weer tussen de professionele autonomie van de professional en de verantwoordelijkheid van de instelling.

 1. Uitgangspunten en definities

Professional

De medewerker die beroepsmatig diagnostiek of behandeling aan een cliënt verleent en die een arbeidsovereenkomst met PSY-Care heeft, dan wel door PSY-Care wordt ingehuurd.

Cliënt 

Eenieder die een behandelingsovereenkomst heeft met PSY-Care en op grond van de hulpvraag door de professional wordt begeleid en/of wordt behandeld conform een individueel behandelplan/1G1P.

Instelling

De organisatie voor ambulante GGZ, PSY-care, waarbij de professional in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van inhuur en die de zorg verleent als bedoeld in dit professioneel statuut. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is tevens DGA en handelt volgens de Governance Code onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen PSY-Care. Zij dragen de verantwoording van de totale zorg die verleend wordt en stellen de (financiële) kaders vast.

Professionele autonomie

Het zonder inmenging van derden en zonder preventief toezicht van de werkgever, in de individuele hulpverlener/cliëntrelatie als professional geven van behandeling aan de cliënt. Dit alles binnen de wettelijke kaders, de professionele standaard en de instellingskaders. 

Verlenen van zorg

Het geheel van activiteiten in het kader van diagnostiek, behandeling en nazorg. Daaronder valt het inzetten van (multidisciplinaire) deskundigheid op basis van methodieken.
Meer specifiek: groepsdynamisch, ((test) diagnostiek vroeg in het behandelproces en systemisch georiënteerd met als doel het streven naar herstel, dan wel verdere geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen.

Behandelingsovereenkomst

De overeenkomst tussen PSY-care en de cliënt op grond van de WGBO.

Behandelplan

Het met de cliënt afgesproken individuele plan dat voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en beschrijft welk aanbod de cliënt ontvangt op basis van zijn of haar hulpvraag. Hierbij worden doelen gesteld en risico’s ingeschat.

 1. Juridische kaders

3.1. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

PSY-Care is op grond van de WGBO, als instelling die de overeenkomst met de cliënt aangaat, aansprakelijk voor fouten in de zorgverlening, ongeacht waar en door wie de fout in de instelling is gemaakt. De professional is degene die namens de instelling optreedt en voldoet aan de kwalitatieve eisen als in de wet gesteld.

3.2. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en beoogt cliënten te beschermen tegen ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. De wet geeft om die reden een aantal beroepen titelbescherming en regelt deskundigheidsgebieden en beschrijft de aan bepaalde beroepsgroepen voorbehouden handelingen (zie Medicatiebeleid, ad. 2). Binnen PSY-Care is deze wet van toepassing op de psychiaters, Psychotherapeuten, GZ-psychologen en Verpleegkundig Specialist.

3.3. Tuchtrecht

De beroepsbeoefenaren als genoemd in artikel 3 van de wet BIG kunnen individueel tuchtrechtelijk worden aangesproken op hun professioneel handelen en/of nalaten, welke aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid niet kan worden overgedragen.

3.4. Wettelijke aansprakelijkheid Beroepsuitoefening

In de CAO GGZ is geregeld dat de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer in de uitoefening van zijn functie door de werkgever (verplicht) verzekerd wordt; PSY-Care vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de eventuele mogelijkheid van regres op de werknemer. Een en ander is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. PSY-Care voorziet in adequate rechtsbijstand als de werknemer wordt betrokken in een in- of externe klachtprocedure, inclusief tuchtrechtprocedure, tenzij er sprake is van nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Dit artikel heeft geen betrekking op strafrechtelijke procedures.

 1. Verantwoordelijkheden & bevoegdheden

 4.1. Algemeen

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen van de professionals binnen PSY-care worden hieronder toegelicht. Dit maakt het mogelijk de professionals aan te kunnen spreken op hun handelen. PSY-care wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die uit dien hoofde verantwoordelijk is voor de totale zorg die wordt verleend. De Raad van Bestuur bepaalt de doelstelling van de organisatie, de kaders en organiseert de verantwoordelijkheden.

De zorg dient doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht te zijn. De instelling heeft een financieel kader dat de grenzen aan de zorgverlening aangeeft en dat kan nopen tot prioritering in de zorg die verleend kan worden. De aanwending van de middelen dient zodanig plaats te vinden dat het leveren van verantwoorde zorg door de hulpverlener geoptimaliseerd wordt. Om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen accordeert de Raad van Bestuur de ontwikkelde (organisatorische) richtlijnen en protocollen en geeft aanwijzingen die gelden bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Medewerkers worden direct aangestuurd door de Raad van Bestuur vanwege het beperken van bureaucratie binnen een kleine instelling, met niet meer dan 20 medewerkers.

Er wordt multidisciplinair gewerkt en op basis van het individuele behandelplan, vastgesteld door de regiebehandelaar, hiermee is er een functionele lijn tussen professionals met verschillende niveaus en verantwoordelijkheden. 

4.2 De professionals

De professionals ontlenen hun verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid en dienen professioneel autonoom te kunnen handelen.
Daarbij zijn ze gebonden aan:

 • De voor hen geldende professionele (wetenschappelijke) standaard
 • Wettelijke kaders
 • De met de instelling overeengekomen taken
 • De beroepscode • de instellingskaders.

Indien handelingen voorbehouden zijn aan een bepaalde professional mogen deze alleen worden verricht door de professional die daartoe zelfstandig bevoegd is, dan wel in opdracht van de zelfstandig bevoegde. Zij voeren de taken uit in relatie tot de cliënt, zoals vastgelegd in het individuele behandelplan of in wet- en regelgeving. In dit kader zijn binnen PSY-care verschillende professionals werkzaam met specifieke verantwoordelijkheden.

De regiebehandelaar:

De regiebehandelaar is binnen PSY-Care de professional die verantwoordelijkheid is voor de individuele casus als regiebehandelaar, die de diagnose van de cliënt vaststelt en die de verantwoordelijkheid draagt voor de totstandkoming, vormgeving en uitvoering van de behandelplannen van de individuele cliënt. De regiebehandelaar verricht supervisietaken t.b.v. het team en/of de individuele medewerker. De regiebehandelaar beschikt over een BIG-registratie en een GGZ-specifieke opleiding. De taken zijn vastgesteld conform het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. De taken zijn:

1. Het vaststellen van de diagnose waarbij de cliënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de regiebehandelaar via direct contact met de cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de regiebehandelaar worden verricht.
2. Het in overleg met de cliënt vaststellen van het behandelplan, dat is gericht op verantwoorde behandeling naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform.
3. Zich overtuigen van de bevoegdheid en bekwaamheid van medebehandelaars die verantwoordelijk zijn voor delen van de behandeling.
4. Ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. Medebehandelaren hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering.
5. Zich laten informeren door medebehandelaars en andere bij de behandeling betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van de anderen bijdragen aan de behandeling van de cliënt en passen binnen het vastgestelde behandelplan.
6. In persoonlijk contact en in teamverband afstemmen met de daartoe noodzakelijke frequentie en middelen, op geleide van de problematiek en vraagstelling van de cliënt.
7. Het zorgdragen voor goede communicatie met de cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien hiervoor toestemming is verkregen) over het beloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan.
8. Inzicht houden in de voortgang van de behandeling, evalueren met de cliënt en indien nodig het bijstellen van het behandelplan. De regiebehandelaar toetst tussentijds en aan het eind van de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De regiebehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de DBC-spelregels bij volwassenen en de DVO richtlijnen bij de arrangementen voor kinderen

Psychiater:

De psychiater is tevens regiebehandelaar, zie voor taken bij ‘Regiebehandelaar’. De psychiater is verantwoordelijk voor diagnostiek en medisch psychiatrische behandeling van individuele cliënten.
In uitzonderingssituaties (b.v. bij ziekte of onverwachte afwezigheid) kan de GZ psycholoog of psychotherapeut invallen in het belang van de zorgcontinuïteit.

Behandelaar:

De professional die verantwoordelijk is voor (een deel van) de uitvoering van het behandelplan ten behoeve van de individuele zorg aan cliënten. 

Verpleegkundig Specialist (VS):

De VS GGZ is verantwoordelijk voor de directe cliëntenzorg en heeft een eigen behandelverantwoordelijkheid. Als VS werk je direct samen met psychiaters, psychotherapeuten,   GZ-psychologen en andere behandelaren.

4.3
Het volledige team van PSY-Care, waaronder wordt verstaan de (regie)behandelaars zowel als het ondersteunend personeel, in de hoedanigheid van gastvrouw en secretaresse, worden hiërarchisch aangestuurd door de Raad van Bestuur.

Per cliënt wordt een individueel behandelplan opgemaakt en vastgesteld door de regiebehandelaar. Vanuit het behandelplan en het behandelprogramma wordt de uitvoering van (delen van) het behandelplan gedelegeerd naar de professionals die middels multidisciplinair overleg taken afstemmen. De regiebehandelaar stuurt hiermee functioneel de verschillende professionals aan met delegering van taken naar de verschillende professionals. De activiteiten worden gecoördineerd door de behandelcoördinator. 

Dit laat onverlet dat, terwijl veelal sprake is van een multidisciplinaire aanpak, elke betrokken professional een eigen verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van dat deel van het behandelplan.

 1. Specifieke bepalingen

5.1. Voorwaardenscheppend

5.1.1. De Raad van Bestuur kan met inachtneming van dit professioneel statuut regels vaststellen aangaande het rechtmatig, doelmatig en cliëntgericht verlenen van zorg.

5.1.2. De Raad van Bestuur zal de professionele autonomie van de professionals zoals in dit professioneel statuut gedefinieerd respecteren en waarborgen.

5.1.3. De Raad van Bestuur verschaft de professionals, binnen de mogelijkheden van de instelling, de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en schept organisatorische kaders en systemen, nodig voor een passende professionele beroepsuitoefening. Deze voorzieningen zullen op een zodanig peil worden gehouden dat een doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg gewaarborgd blijft.

5.1.4. De Raad van Bestuur en professionals zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïteit van de zorg als het effectueren van vakantie- en verlofrechten te realiseren.

5.1.5. De Raad van Bestuur blijft bij afwezigheid van de professional(s) door ziekte, verlof of vakantie verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de cliënt die een behandelingsovereenkomst heeft met de instelling.

5.1.6. De professionals dragen zorg voor een zodanige regeling van vakantie en verlofdagen dat de kwaliteit van de zorg voor cliënten zoveel mogelijk gewaarborgd is.

5.1.7. De Raad van Bestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, overeenkomstig de bepalingen in de CAO, het verlof intrekken.

5.1.8. De Raad van Bestuur biedt de medewerker de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. 

5.2. Zorgverlening

5.2.1. De professional zal cliënten behandelen op aanvraag van daarvoor bevoegde doorverwijzer, in multidisciplinair verband, en betrekt hierbij met toestemming van de cliënt (ouder dan 16 jaar) de familie. 

5.2.2. De professional draagt zorg voor een met de cliënt besproken behandelplan, dat voldoet aan de wettelijke eisen, alsook voor een methodische evaluatie van dit behandelplan, waarbij de cliënt betrokken wordt en toestemming geeft voor de behandeling. Zodoende wordt informed consent toegepast.

5.2.3. De professional zal de cliënt en zo nodig de wettelijke vertegenwoordiger(s) in zo begrijpelijk mogelijke taal informatie verstrekken over de behandeling/begeleiding van de cliënt, waaronder voorgestelde behandeling en/of onderzoek.

5.2.4. De professional start pas met de behandeling na toestemming van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Alleen in gevallen bij wet toegestaan kan de behandeling zonder toestemming plaatsvinden. Indien nodig overlegt de professional, in overleg met de cliënt, met de verwijzer of huisarts.

5.2.5. De professional geeft niet zonder toestemming van de cliënt informatie aan derden en niet dan nadat de gerichte informatie besproken is met de cliënt, tenzij wettelijke bepalingen hiervoor een specifieke uitzondering geven.

5.2.6. Indien de professional gegronde redenen meent te hebben de behandeling van een cliënt niet op zich te nemen, dan wel af te breken, dan overlegt hij dit met het kernteam MDO en draagt zorg voor voldoende continuïteit van de behandeling.

5.2.7. De professional behandelt de cliënt onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van zijn bekwaamheid en in overeenstemming met de voor hem geldende professionele standaard, binnen de door de instelling vastgestelde protocollen en richtlijnen vanuit de beroepsgroep.

5.2.8. De professional schakelt, indien hij de grenzen van zijn bekwaamheid bij voortzetting van de behandeling/begeleiding zou overschrijden, een collega in die wel de bekwaamheid bezit, die dan gehouden is deze (specifieke) bekwaamheid/deskundigheid in te zetten.

5.2.9. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag van de cliënt en van het deskundigheidsgebied van waaruit het aanbod geleverd wordt, wordt bepaald welke professional uit welke discipline wordt ingezet.

5.2.10. De psychiater/regiebehandelaar wordt ingeschakeld en bij evaluaties betrokken indien sprake is van:

 • noodzaak tot psychiatrische diagnostiek;
  • er zich veranderingen voordoen in het psychiatrisch beeld;
  • wanneer er gevaar dreigt voor anderen of voor de cliënt;
  • wanneer farmacotherapeutische behandeling overwogen, ingesteld of aangepast wordt;
  • indien gedwongen opname (elders) overwogen wordt;

 5.2.11. Psychiaters kunnen taken en verantwoordelijkheden binnen geldende regels delegeren aan GZ-psychologen en Psychotherapeuten.

5.2.12. De professional draagt binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied bij aan de totstandkoming en het onderhoud van externe relaties, zodat indien nodig een goede overdracht van cliënten naar andere instellingen dan wel collega-hulpverleners gewaarborgd is.  

5.2.13. De professional is gehouden medewerking te verlenen aan het tot stand komen en implementeren van (zorginhoudelijke) richtlijnen, protocollen die instellingsgebonden kunnen zijn.

5.3. De professionele standaard

5.3.1. De professional is gehouden en de Raad van Bestuur stelt hem daartoe ook in staat zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil te houden dan wel uit te breiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem als hulpverlener mogen worden gesteld. Hij dient in dat kader zorg te dragen dat hij geregistreerd blijft in het voor hem geldende register als bedoeld in de Wet BIG of een vergelijkbaar erkend register, ook in het kader van (her-)registratie.

5.3.2. De professional toetst zijn hulpverlenend handelen regelmatig aan de evidence en consensus hiervoor binnen zijn beroepsgroep.

5.3.3. De Raad van Bestuur stelt de professionals in de gelegenheid regelmatig met elkaar te overleggen betreffende de vakinhoudelijke ontwikkeling, teneinde de kennis en kunde op peil te houden.

5.4. Procesverantwoordelijken

5.4.1. De professionals zijn gehouden, als dit als onderdeel van hun taken is beschreven, als lid aan specifieke door de directie ingestelde commissies deel te nemen.

5.4.2. De professional draagt zorg voor een goede dossiervorming en informatieoverdracht (met toestemming van de cliënt) en geeft alle relevante informatie aan andere professionals die bij de zorgverlening aan deze cliënt betrokken zijn.

5.4.3. De professional zal bij doorverwijzing van de cliënt overleg plegen met de in te schakelen hulpverlener over de verwijzing.  

5.4.4. Bij (on)voorziene afwezigheid draagt de professional zorg voor een adequate overdracht en voor toegankelijke informatie ten behoeve van degene(n) die hem waarneemt (waarnemen) of vervangt (vervangen).

5.4.5. De waarnemend professional heeft voor wat betreft de zorg aan de cliënt gedurende de tijd dat wordt waargenomen dezelfde verantwoordelijkheden als de oorspronkelijke professional.

5.5. Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden

5.5.1. De professional is gehouden van iedere door hem te behandelen/begeleiden cliënt, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de binnen de instelling voorgeschreven regels, een cliëntendossier bij te houden.

5.5.2. Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de nieuwe privacy wet waarmee de Wet Pivacy Bescherming (WPB)  komt te vervallen. De AVG stelt de regeles voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese unie.

5.5.3. De professional is gebonden aan zijn wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de cliënten en het dossier.

5.5.4. Het gebruik maken van niet tot de cliënt herleidbare gegevens uit dossiers ten behoeve van wetenschappelijke publicaties dan wel onderzoeken, geschiedt overeenkomstig de wettelijke

bepalingen en alleen met toestemming van de behandelverantwoordelijke professional. Voor gebruik van tot de cliënt herleidbare gegevens ten behoeve van de externe verantwoording is toestemming van de cliënt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger nodig.

5.5.5. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de instelling is onderworpen aan de toestemming van of namens de Raad van Bestuur. Voordat deze toestemming verleend kan worden zullen eerst de ter zake binnen de instelling geldende procedures doorlopen worden. Uitvoering van wetenschappelijk onderzoek vindt voor zover van toepassing plaats met inachtneming van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

5.5.6. De directie draagt er zorg voor dat de cliëntendossiers worden bewaard overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en dat de bewaring zodanig is dat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen.

5.6. Bedrijfsvoering

5.6.1. De professional dient een actieve bijdrage te leveren aan de kwalitatieve rapportage en registratie van zijn verrichtingen volgens de daarvoor binnen de instelling geldende regels.

5.6.2. De professional houdt zich aan de afspraken, zoals vastgelegd in protocollen en richtlijnen, met inachtneming van de mogelijkheid daarvan in het belang van de cliënt gemotiveerd af te wijken.

5.6.3. De professional verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de aanwijzingen welke door de Raad van Bestuur worden gegeven.

5.6.4. De professional houdt zich bij extern optreden aan de afspraken en regels die binnen de instelling gelden betreffende de contacten met de pers, media en andere instanties.

5.6.5. De professional is gehouden medewerking te verlenen aan de totstandkoming en uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de instelling.

5.6.6. De professional levert binnen redelijke grenzen een bijdrage aan instructie en opleidingsactiviteiten en het leveren van cliënten informatie.