PSY-Care

Voor beter functioneren

Onze Praktijk

Psychologisch Centrum, kleinschalige GGZ instelling:

          Missie en visie

PSY-Care heeft als missie om laagdrempelige en integrale GGZ-zorg te bieden in de regio Zuid-Limburg. PSY-Care biedt zorg aan zowel kinderen, jeugdigen, adolescenten en volwassenen. Deze zorg wordt geboden vanuit de jeugdwet (tot 18 jaar), de basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ (vanaf 18 jaar). Hierbij kiezen we er expliciet voor om de geboden zorg niet te organiseren aan de hand van afgebakende zorglijnen. Binnen PSY-Care werkt iedereen samen als één behandelteam, ieder vanuit de eigen expertise en affiniteit. Waar nodig kan expertise van een collega worden gevraagd of kunnen behandeltrajecten worden verbonden of samengevoegd.

PSY-Care heeft als visie dat de hulpvraag van de cliënt centraal staat. We werken samen met de cliënt en waar nodig zijn of haar systeem. Hierbij zijn eigen kracht, empathie, dialoog en systeemgericht werken kernbegrippen. We investeren in het contact met de cliënt en zijn of haar systeem en zijn op zoek naar de mens achter de diagnose. Diagnostiek is primair behandelingsgericht en leidt tot een matched care behandelaanbod. Hierbij is tevens aandacht voor overige factoren die van invloed kunnen zijn op de hulpvraag, zoals somatische klachten en psychosociale factoren. Binnen de behandeling staan de begrippen “erkennen en herkennen” centraal, waarbij we de inzet van ervaringsdeskundigheid in de nabije toekomst willen uitbreiden.

PSY-Care kiest bewust voor een kleinschalig karakter om zo de laagdrempeligheid te borgen. Kunde en kwaliteit van de medewerkers zijn leidend. Waar mogelijk wordt de zorg geboden vanuit evidence-based standaarden, en is in ieder geval best-practices. Hierbij is het principe “doen wat werkt” leidend. De kwaliteit van zorg wordt geborgd vanuit de eigen expertise van de medewerkers en vanuit de diversiteit van expertise binnen het behandelteam. Voorwaarden om deze expertise te ontwikkelen en te behouden is het continu investeren in opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Daar waar PSY-Care op sommige deelgebieden onvoldoende expertise of capaciteit in huis heeft, wordt samenwerking met ketenpartners gezocht.

Organisatie van de zorg

PSY-Care kiest ervoor om in de organisatie van de zorg de leeftijd van de cliënt als leidraad te nemen. Het behandelteam bestaat uit een sub-team kinderen en jeugdigen en een sub-team volwassenen. Samenwerking tussen de 2 sub-teams is vanzelfsprekend en een voorwaarde voor goede integrale zorg. Voor de groep adolescenten (18-25 jaar) wordt per cliënt bekeken bij welk sub-team de hulpvraag het beste beantwoord kan worden en vanuit welk sub-team de beste borging geboden kan worden voor de hulpverlener en de cliënt.

Het behandelaanbod binnen PSY-Care bestaat uit individuele-, systemische-, groeps- en/of deeltijdbehandelingen.

Doelgroep Volwassenen

PSY-Care levert specialistische en basis geestelijke gezondheidszorg (SGGZ en GBGGZ) aan volwassenen met een leeftijd vanaf 18 jaar. We bedienen een grote groep cliënten die een breed scala aan klachten of interpersoonlijke problemen kunnen ervaren. We kunnen de gehele behandeling invullen: van intake/indicatiestelling, tot diagnostiek en behandeling, tot doorverwijzing dan wel afsluiting. Cliënten kunnen zichzelf aanmelden, op verwijzing van een (huis)arts. De triage wat betreft SGGZ en GBGGZ wordt gedaan door de huisarts/verwijzer en wordt getoetst in de intakefase.

Onze hulp bestaat uit psychotherapie en/of ondersteunende gesprekken, vanuit verschillende methodieken. Diagnostiek staat binnen onze instelling altijd in het kader van een behandeling en dient om de problematiek van een cliënt beter te begrijpen, zodat hier voorts de behandeling op ingericht of bijgesteld kan worden.

Binnen de behandeling wordt het principe van matched care toegepast. Stepped care wordt hierbij gezien als een specifieke gematchte vorm van zorg als keuzemogelijkheid. Indien er sprake is van (een hulpvraag gericht op reducering van) klachtenbeelden en een getrapte manier van behandeling het meest adequaat lijkt, wordt behandeld volgens de principes van stepped care. Er is sprake van matched care in het geval van complexe problematiek; zij het door co-morbide beelden, dan wel door verscheidene psychosociale en / of somatische factoren.

Negentig procent van de aanmeldingen bij de volwassenenzorg van PSY-Care vallen binnen de volgende
DSM-5 categorieën: depressieve stoornissen, angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, post traumatische stressstoornissen, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

We maken een onderscheid tussen de klachtgerichte behandelingen, die gericht zijn op de cliënten die hun hulpvraag richten op klachtreductie van een toestandsbeeld (al dan niet in comorbiditeit met een ontwikkelingsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek). Daarnaast zijn er de persoonsgerichte behandelingen, welke de insteek hebben op persoonlijkheidsniveau veranderingen te bewerkstelligen. Hierbij is het uitgangspunt dat (terugkerende) toestandsbeelden ook reduceren. De indicatie voor een van deze behandelvormen is een puzzel tussen vraag en motivatie van een cliënt en de reflectieve mogelijkheden die de cliënt heeft. Uiteraard kan een klachtgerichte behandeling uitmonden in een persoonsgerichte behandeling en vice versa, zoals matched care betaamd. Gezien de langdurige aard van een persoonsgerichte behandeling, zal deze altijd binnen de SGGZ plaatsvinden.

Naast de genoemde klachtgerichte en persoonsgerichte behandelvraag en aanbod is er tevens nog een derde tak die gekaderd kan worden onder de noemer steunende en structurerende behandeling.

Een greep uit ons (psychotherapeutisch) behandelaanbod bij volwassenen is:
 1.          (Cognitieve) gedragstherapie
 2.          Farmacotherapie          
 3.          EMDR
 4.          ReAttach
 5.          Schematherapie
 6.          Cliënt centered therapie
 7.          Psychodynamische/Psychoanalytische psychotherapie
 8.          IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie voor volwassenen)
 9.          Vaktherapie (Beweging- en danstherapie)       
 10.          Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Doelgroep Kinderen en jeugdigen

PSY-Care kiest ervoor om de organisatie van de zorg voor kinderen en jeugdigen in te richten naar internaliserende en externaliserende problematiek. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er geen harde scheidslijn bestaat en dat een internaliserend probleem kan leiden tot externaliserend probleemgedrag en visa versa.

Binnen de DSM-5 zijn de internaliserende problemen voornamelijk terug te vinden onder de depressieve-stemmingsstoornissen; angststoornissen; obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen; trauma- en stressor gerelateerde stoornissen; dissociatieve stoornissen; somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen.

Binnen de DSM-5 zijn de externaliserende problemen voornamelijk terug te vinden onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en de disruptieve stoornissen.

Een greep uit ons (psychotherapeutisch) behandelaanbod voor kinderen is:
 1.          (Cognitieve) gedragstherapie
 2.          Psychotherapie, waaronder schematherapie
 3.          Farmacotherapie
 4.          EMDR
 5.          Re-attach
 6.          IPT (Interpersoonlijke therapie)
 7.          Vaktherapieeën (Beweging- en Danstherapie, speltherapie)
Exclusiecriteria
PSY-Care biedt geen zorg binnen de infant mental health (0-6 jaar) en geriatrische toestandsbeelden (te denken aan dementiële beelden). 
Overige exclusiecriteria zijn:
 • Wanneer er geen sprake is van bereidheid of hulpvraag voor behandeling vanuit de cliënt.
 • Wanneer er sprake is van een acute psychiatrische ontregeling die een (deeltijd) klinische behandelinterventie vraagt.
 • Wanneer er sprake is van een hoge crisisgevoeligheid, welke veelvuldig en / of langdurig beroep doet op beschikbaarheid van hulp buiten kantoortijden.
 • Wanneer er sprake is van te veel ontregelende psychosociale factoren en / of een gebrek aan passende ketenzorg om deze op te vangen.
 • Wanneer middelengebruik voorop staat.
 • Wanneer een vechtscheiding op de voorgrond staat, waardoor er niet aan een inhoudelijke behandeling toegekomen wordt
 • Wanneer er sprake is van veel comorbide somatiek.
 • Wanneer de hulpvraag niet binnen het GGZ-domein valt en / of een specifiekere vorm van hulp elders de hulpvraag kan bedienen.
 • Intelligentie lager dan 80.