PSY-Care

Voor beter functioneren

Kwaliteitsstatuut

kwaliteitsstatuut GGZ

Naam instelling: PSY-Care
Hoofd postadres straat en huisnummer: Broekhem 11
Hoofd postadres postcode en plaats: 6301 HD, Valkenburg a/d Geul
Website: www.psy-care.nl
KvK nummer: 66393205
AGB-code(s)1: 22-220917

Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt:

Naam: Mw. N.M.H.M. Stals
E-mailadres: nstals@psy-care.nl
Telefoonnummer: 043-6011671

Onze locaties vindt u hier:
Link: www.psy-care.nl

Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk3:

professioneel netwerk:
PSY-Zorg, ZIO, HOZL, Meditta,
Alle 18 gemeenten in Zuid-Limburg te weten: Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Nuth Onderbanken Schinnen Simpelveld Sittard Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal

PSY-Care heeft aanbod in:

de generalistische basis-GGZ en/of de gespecialiseerde-GGZ.
Kinderen, jeugd en Adolescenten via de jeugdwet.

Behandelsettingen generalistische basis-GGZ:

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij PSY-Care terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

Binnen PSY-Care werken de volgende beroepsgroepen:
Psychiater K & J Psychotherapeut BIG GZ-Psycholoog BIG Verpleegkundig Specialist Al deze beroepsgroepen kunnen voor de Basis GGZ binnen PSY-Care hoofdbehandelaar / regiebehandelaar zijn.

Behandelsettingen gespecialiseerde-GGZ:

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij PSY-Care terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Binnen PSY-Care werken de volgende beroepsgroepen:
Psychiater K & J, Psychotherapeut
Beide beroepsgroepen kunnen voor de SGGZ binnen PSY-Care hoofdbehandelaar / regiebehandelaar zijn.
Gz-Psycholoog, Verpleegkundig Specialist
Beide beroepsgroepen zijn bij PSY-Care binnen de SGGZ, medebehandelaar.

Structurele samenwerkingspartners

PSY-Care werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):

GIB Praktijk voor systeemtherapie; Gezin in Beweging
Beatrixstraat 24
6267 BG Cadier en Keer
www.gibonline.nl

Scoor Zorgburo Parkstad
De Doom 43
6419 CW Heerlen
www.scoor.org

uit de Steigers, Zorgburo
Meerssenerweg 275 A
6224 AH Maastricht
www.uitdesteigers.nl

Relim
Casinolaan 6
6372 XG Landgraaf
https://www.beterdoorwerk.com/relim/

Teach
Stiegel 11
6245 EV Eijsden
https://www.teach-heuvelland.nl/

Yvoor
Jan Campertstraat 5 te Heerlen
Europalaan 24 te Maastricht
https://www.yvoor.com/

SEM
Bekkerweg 33
6411 EG Heerlen
http://www.sempsychotherapie.nl/

Organisatie van de zorg. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

PSY-Care ziet er als volgt op toe dat:
9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):

Al bij toelating van een nieuwe collega vindt er een screening plaats op bevoegdheid en bekwaamheid. Als eerste wordt een kennismakingsgesprek gepland waarin kan worden beoordeeld of iemand aan de wettelijk vereisten voldoet m.b.t. opleiding en BIG registraties. Daarbij wordt ook de eerste inschatting gedaan of iemand ook binnen het team past. Vervolgens wordt een 2e gesprek ingepland met collega’s waarmee de sollicitant direct zal gaan werken en binnen zijn/haar beroepsgroep. Dit omdat zij het beste kunnen beoordelen of iemand inhoudelijk aansluit bij de manier van werken binnen PSY-Care. Dit is met deskundigheid waarbij geluisterd wordt naar de hulpvraag van de cliënt. Mocht uit beide gesprekken blijken dat de sollicitant een geschikte kandidaat is dan zullen de randvoorwaarden verder worden doorgenomen. De resultaten zullen worden teruggekoppeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen waarbij nog een advies kan worden uitgebracht. Nieuwe medewerkers zijn verplicht om een kopie van het diploma en identiteitsbewijs in te leveren. Daarnaast worden nieuwe medewerkers verplicht om de werkgever (PSY-Care) van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te voorzien.
9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):

Binnen PSY-Care wordt er gewerkt volgens behandelrichtlijnen die besproken zijn tijdens het MDO. Deze zelfde behandelrichtlijnen worden tijdens een adviesgesprek besproken met de cliënt en bij akkoord door zowel cliënt als behandelaar ondertekend. Om te controleren of aan de behandelrichtlijnen en zorgstandaarden wordt voldaan, wordt het verloop van elke behandeling gerapporteerd in Medicore. Met behulp van ROM wordt de voortgang in het behandelproces gevolgd. Als praktijk willen wij in het eerste kwartaal van 2017 voldoen aan de ISO normering.
9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):

De deskundigheid van de zorgverleners wordt op peil gehouden door het volgen van scholing, het bezoeken van symposia en het participeren in een intervisie groep van betreffende specialisatie. Dit geldt zonder meer voor de BIG geregistreerden omdat dit noodzakelijk is om de erkenning te behouden. De medewerkers binnen PSY-Care welke een opleiding volgen tot BIG geregistreerd therapeut hebben wekelijks scholing en daarnaast nog intervisie en externe supervisie. Verder wordt de deskundigheid op peil gehouden door het wekelijkse MDO en intervisiemomenten. Daarnaast worden er binnen PSY-Care interne scholingen gegeven; klinische lessen, Denk hierbij bv. aan een scholing voor MMPI-2

Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):
Link naar uw professioneel statuut: lees meer

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-GGZ levert: Binnen PSY-Care is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat uw heeft geregeld voor uitvoeren van de multidisciplinaire overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):

Wekelijkse informatie uitwisseling in een 2.5 uur durend multidisciplinair overleg (MDO). Bij dit MDO zijn de volgende disciplines aanwezig: Psychiater K & J Psychotherapeut BIG Arts Orthomoleculair Arts Gz-Psycholoog BIG Systeemtherapeut Gz-Psycholoog i.o Psychotherapeut i.o. SPV Verslaglegging van het MDO vindt per cliënt plaats in het EPD. Hierbij wordt er zorgvuldig genoteerd wat er besproken is en wat de vervolgstappen zijn in het behandeltraject van de cliënt.

10c. hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon (beschrijf uw beleid en hoe uw
dit uitvoert en borgt):

Wanneer er sprake is van het op- en afschalen van de zorgverlening wordt dit eerst besproken in het multidisciplinair overleg. Hier zal dan door verschillende professionals worden beoordeeld welke zorgverlening passend is. Vervolgens zullen deze bevindingen worden teruggekoppeld aan de cliënt in een adviesgesprek. Binnen PSY-Care is de mogelijkheid voor zowel BGGZ als voor SGGZ. Mocht een cliënt door de huisarts zijn aangemeld voor BGGZ en is het advies van het MDO dat er meer zorg nodig is welke beter zou passen in de SGGZ, dan zal i.o.m. de huisarts (=verwijzer) het echelon worden opgeschaald van BGGZ naar SGGZ.

10d. Binnen PSY-Care geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):

Het kan voorkomen dat bij een zorgproces betrokken zorgverleners een verschil van inzicht hebben. Wanneer dit het geval is, zal er binnen het multidisciplinair overleg met meerdere disciplines gekeken worden naar de betreffende casus. In de procedure wordt door het team, na het horen van de argumenten van de betrokken zorgverleners, een bindende afspraak gemaakt m.b.t. het vervolg van het zorgproces. In dit proces is het advies van de hoofdbehandelaar bindend.

Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:
Ja

11d.

PSY-Care levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking (let op: deze vraag telt tot 2017 niet mee in de toetsing, bij deze vraag wordt dus ook het antwoord nee goedgekeurd):
Ja

Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij:
Naam: PolyPartners Service BV

Contactgegevens: Nieuwe Herengracht 93, 1011 RX, Amsterdam
De klachtenregeling is hier te vinden: www.psy-care.nl

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij: Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: PolyPartners Service BV

Contactgegevens: Nieuwe Herengracht 93, 1011 RX, Amsterdam

Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psy-care.nl

Uitleg toetsing vraag 14: bij vraag 14a wordt getoetst op aanwezigheid van een beschrijving en bij vraag 14b wordt getoetst op het antwoord ja.

Aanmelding en intake

 De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Telefonische aanmelding bij het secretariaat van PSY-Care. Intake wordt in overleg met de cliënt ingepland. Cliënt ontvangt per mail een afspraak bevestiging met hierin de informatie welke nodig is om de intake soepel te laten verlopen.

14b. Binnen PSY-Care wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer
–indien mogelijk met een passend advies- indien
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja

Diagnose

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen PSY-Care is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet
zelf de diagnose stelt):

Behandeling

 Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):

Na de intakefase wordt de casus besproken binnen het MDO. Hier wordt in overleg gekeken naar een geschikte behandeling voor de cliënt. De behandelaar draagt een voorstel aan en a.d.h.v. het geschetste beeld en het intakeverslag wordt er gekeken of dit voorstel passend is of dat er wellicht aanvulling/verandering van het behandelvoorstel nodig is. Van deze procedure wordt stapsgewijs verslag gedaan in Medicore. Na het overleg zal de behandelaar een behandelplan opstellen met daarin de de doelen met betrekking tot de zorg, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Hierbij worden er doelstellingen geformuleerd a.d.h.v. de hulpvragen van de cliënt. Daarnaast wordt er een plan van aanpak geformuleerd met daarin de inhoud van de behandeling. Verder bestaat het behandelplan uit een korte samenvatting van de intake. De cliënt wordt vervolgens uitgenodigd voor een adviesgesprek bij de mede- of hoofdbehandelaar om zo de voorgestelde behandel adviezen te bespreken. De cliënt krijgt hierbij toelichting over de inhoud, duur en verwachtingen van de aangeboden behandeling. Tevens wordt een mogelijk evaluatiemoment al ingepland.
16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar
(beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):

De regiebehandelaar heeft altijd een face to face contact met de cliënt maar hoeft niet persé de behandelaar te zijn. wel zal er regelmatig overleg plaatsvinden tussen behandelaar en regiebehandelaar om de continuïteit en voortgang van het behandelproces te bespreken.
16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen PSY-Care als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Van al deze mogelijkheden wordt binnen PSY-Care gebruik gemaakt. Elke diagnostisch proces / behandeling wordt in samenspraak met de cliënt opgesteld en op vaste momenten geëvalueerd. Bij afsluiting ontvangt cliënt een beoordelingen formulier waarop hij/zij de ervaringen binnen PSY-Care kan verwoorden. Reden hiervan is dat wij een lerende praktijk zijn.

16.d Binnen PSY-Care evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

Bij aanvang ontvangt de cliënt vragenlijsten om op die manier een nul meting te kunnen doen. Er wordt bij aanvang al een moment voor evaluatie afgesproken om op deze manier te voorkomen dat er te lang wordt doorbehandeld of dat de behandeling ondermaats zou zijn. Voor deze tussenevaluatie worden opnieuw de vragenlijsten ingevuld om over een objectieve meting te beschikken. Ditzelfde geldt bij afsluiting van het dossier binnen PSY-Care. De ingevulde vragenlijsten worden samen met cliënt besproken.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen PSY-Care op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

Bij afsluiting van een diagnostisch traject dan wel een behandeling binnen PSY-Care.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Verwijzer wordt geïnformeerd dat cliënt op de praktijk is gezien maar dat er geen toestemming is om informatie door te geven. Hiermee stopt dan ook onze berichtgeving.
17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

Na afsluiting zal de cliënt bij terugval of crisis zich opnieuw kunnen aanmelden bij PSY-Care met een nieuwe verwijzing van de huisarts.

Ondertekening

Uitleg toetsing ondertekening: bij dit onderdeel wordt getoetst op aanwezigheid naam en functie van bestuurder van de instelling, plaats, datum en vinkje. Daarnaast wordt getoetst op aanwezigheid van de benodigde geüploade document op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl, zie lijst onder aan deze pagina.

Naam bestuurder van :

PSY-Care

Mw. N.M.H.M. Stals

Plaats: Valkenburg a/d Geul
Datum: 14-10-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.