PSY-Care

Voor beter functioneren

Cliëntenraad

Cliëntenraad

De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Lid zijn van de cliëntenraad is een vrijwilligersfunctie.
De cliëntenraad is een wettelijk verplicht en een geheel onafhankelijk orgaan dat tot doel heeft de collectieve belangen van cliënten, te behartigen.
De cliëntenraad volgt kritisch het beleid van de praktijk en houdt daarbij de belangen van de cliënten scherp in het oog. Hij vertegenwoordigt voor PSY-Care de stem van de cliënten, zijn inbreng is daarom onmisbaar.

In zijn werkplan heeft de cliëntenraad de voor dat jaar belangrijke thema’s vastgelegd.

Met deze thema’s als uitgangspunt worden door de cliëntenraad de kwalitatieve en operationele ontwikkelingen en verbeteringen die PSY-Care doormaakt gevolgd.
Hierbij gebruikmakend van de door de directie beschikbaar gestelde (management)informatie en de uit eigen waarnemingen verkregen informatie.

De resultaten hiervan worden 2 à 3 keer per jaar in het overleg, waarvan 1x met de Raad van Commissarissen, besproken.
In dit overleg met de Raad van Bestuur samen met de Raad van Commissarissen, worden beleidsvoorstellen en veranderingen naar voren gebracht. De cliëntenraad bekijkt deze voorstellen en veranderingen nauwlettend met het oog op het welzijn van de cliënten.
De cliëntenraad kan in het belang van de cliënten gevraagd en ongevraagd advies geven over voorgenomen besluiten.

Leden van de cliëntenraad van PSY-Care zijn:

  • Mw. M. Jacobs van Gelder, Ulestraten, Voorzitter
  • Dhr. J. Straeten, Heerlen
  • Dhr. P. Jacobs, Ulestraten

Mocht u iemand van de cliëntenraad willen spreken dan kan dat door contact op te nemen met het secretariaat van onze praktijk. Uw verzoek zal worden doorgegeven aan de betrokkene. Deze zal dan z.s.m. contact met u opnemen.